Doğu Perinçek’in Kitapları

Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek
(Orta Asya Kavimlerinin Tarihsel Gelişmeleri)
 
Elinizdeki kitap, Orta Asya kavimlerinin tarihsel gelişmesi üzerine Türkiye’de tarihsel materyalist kavrayışla yapılan ilk çalışmadır ve daha sonraki araştırmaların yolunu açmıştır.Çalışmanın birinci amacı, Türk toplumunun uygarlığa geçiş serüvenini açıklamaktır.Kitap, öncelikle destanlar, yazıtlar gibi ilk kaynaklara dayanarak, Türklerin Orta Asya’da yaşadıkları iki bin yıllık bir sınıflaşma süreci sonunda, feodal devletler kurmanın eşiğine gelişlerini açıklamaktadır. Bu çalışma, Türk toplumumun gelişmesinde köleciliğin hiçbir zaman hâkim ilişki haline gelmediğini somut olgularla belirlemektedir. Kitapta yer alan konulardan bazıları şunlardır: Orta Asya Kavimlerinini Gelişmesi: Hunlar…Göktürkler… Uygurlar… Karluklar ve Karahanlı Devleti… Sir-i Derya Oğuzları… Feodal Devlete Sıçrayış. Toplumsal, Siyasal ve İdelolojik Süreçler: Kabileden Feodalizme… Kabile Konfederasyonundan Devlete… Göktanrı’dan Allah’a… Bodundan Millete… Efsaneler ve Gerçekler.
1. Basım: Aralık 1976, Aydınlık Yayınları
Geliştirilmiş 4. Basım: Kasım 1997
Sayfa: 224


Osmanlıdan Bugüne Toplum ve Devlet 
Sivil toplum ve politik toplum… Merkez ve merkezkaç… Türk toplumunu devlet mi yarattı?.. Osmanlı devleti ve ordusu sınıflarüstü müydü?.. Türk ordusunun tarihsel kaynakları… Bürokrasi teorileri… Kemalist Devrim ve Türk Jakobenizmi… Devrimci Kemalizm ve resmi “Atatürkçülük”… Kemalizm ve İslam… Türk Devriminin katılaşması… Toplumsal çoğulculuktan siyasal çoğulculuğa: 1946 ve 27 Mayıs… Türkiye’de çok partili rejimin dayanıklılığı ve temeli… Askeri darbeler, 12 Mart, 12 Eylül… Bonapartizm ve militarizm… “Türk’ün Türk’ten Başka Dostu Yok” mu?.. Bağnaz Türk milliyetçiliğinin “efendi millet” teorisi ve benmerkezciliği… Demokrasi ve 2000’ler… (Resmi tezlerin, devlet fetişizminin, milliyetçiliğin, “sivil toplumculuğun” “Kerim devlet” ve bürokrasi teorilerinin eleştirisi temelinde)…
1. Basım: Temmuz 1986
3. Basım: Kasım 1991
Sayfa: 312


Kemalist Devrim-1 (Teorik Çerçeve) 
Bu kitap, Kemalist Devrim’i tarihsel materyalizm açısından incelemek isteyen araştırmacılara ve okurlara teorik bir çerçeve sunuyor. Bilimsel sosyalizm adına ortaya atılan Kemalist Devrim teorileri burjuvazinin devrimci tarihçiliğinden ve hatta emperyalist ve gerici tarih yazımından bağımsız zeminlerde üretilmediği için, böyle bir teorik çerçeveye ihtiyaç var. Perinçek, elinizdeki kitapta Kemalist Devrim’in sınıfsal karakterini, tarihsel rolünü, cılız kalmasının nedenlerini, Türkiye’nin adım adım yeniden dünya kapitalist sistemiyle daha sıkı bütünleşmesi sürecini tahlil ediyor ve Kemalist Devrim’in bilançosunu çıkarıyor. Elinizdeki “Teorik Çerçeve”, Kemalizmin devlet teorisini ve siyasal yapısını, ekonomik program ve pratiğini, milliyetçi ideolojisini ve Kürt sorunundaki tavrını, din ve Allah konusundaki görüşlerini ve laiklik sürecini ele alan altı kitaplık bir dizinin ilkini oluşturuyor.
1. Basım: Kasım 1977, Aydınlık Yayınları
6. Basım: Mart 2000
Sayfa: 116


Kemalist Devrim-2 (Din ve Allah) 
Bu kitap, Kemalist Devrim’i tarihsel materyalizm açısından incelemek isteyen araştırmacılara ve okurlara teorik bir çerçeve sunuyor. Bilimsel sosyalizm adına ortaya atılan Kemalist Devrim teorileri burjuvazinin devrimci tarihçiliğinden ve hatta emperyalist ve gerici tarih yazımından bağımsız zeminlerde üretilmediği için, böyle bir teorik çerçeveye ihtiyaç var. Perinçek, elinizdeki kitapta Kemalist Devrim’in sınıfsal karakterini, tarihsel rolünü, cılız kalmasının nedenlerini, Türkiye’nin adım adım yeniden dünya kapitalist sistemiyle daha sıkı bütünleşmesi sürecini tahlil ediyor ve Kemalist Devrim’in bilançosunu çıkarıyor. Elinizdeki “Teorik Çerçeve”, Kemalizmin devlet teorisini ve siyasal yapısını, ekonomik program ve pratiğini, milliyetçi ideolojisini ve Kürt sorunundaki tavrını, din ve Allah konusundaki görüşlerini ve laiklik sürecini ele alan altı kitaplık bir dizinin ilkini oluşturuyor.
1. Basım: Kasım 1977, Aydınlık Yayınları
6. Basım: Mart 2000
Sayfa: 116


Kemalist Devrim-3 (Altı Ok) 
Doğu Perinçek’in otuz yıllık araştırma ve incelemelerinin ürünü olan Kemalist Devrim dizisinin üçüncü kitabını sunuyoruz.
Bu kitapta, Altı Ok programının hangi devrimci süreçlerde, nasıl filizlendiği ve serpildiği; ulusal devrimci pratikteki kaynakları ve uluslararası kaynakları, Büyük Fransız Devrimi ile Sovyet Devrimi’nden aldığı esin; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik ve Laiklik arasındaki bağlantılar; Altı Ok’un bütünlüğü ve tarihsel tutarlılığı; Altı Ok’un Türkiye Devrimi’nin yön gösterici program ilkeleri olarak tek tek içeriği; Kemalist Devrim’in kireçlenmesi ve 1950 sonrasındaki “Küçük Amerika” sürecinde Altı Ok’un geçirdiği sınav ve dersler; CHP ve DSP hangi deneyimlerden geçerek Altı Ok’u terk ettiler; Altı Ok ile Sosyal Demokrasi arasındaki ilişki; Kemalist-Sosyalist ittifakının ortak programı olarak Altı Ok; Altı Ok tarihte mi kaldı, yoksa önümüzde mi? sorularına belgelere dayanarak yanıt verilmektedir. Kitabın sonundaki “Belgeler” bölümünde, Atatürk’ün Halkçılık Programı, Atatürk’ün kendi el yazılarıyla 1931 ve 1937 program çalışmaları, CHP 1931 Programı’nın tam metni yer alıyor.
1. Basım: Haziran 1999
Sayfa: 132


Kemalist Devrim-4
(Kurtuluş Savaşı’nda Kürt Politikası) 

Doğu Perinçek’in Kemalist Devrim adlı çalışmasının dördüncü cildi olan Kurtuluş Savaşı’nda Kürt Politikası Kaynak Yayınları tarafından yayımlandı. Bu kitabın konusu, Kemalist önderliğin Kurtuluş Savaşı’ndaki Kürt sorununa ilişkin anayasal ilkeleri ve politikalarıdır.
İlkokullardan başlayarak öğrendiğimiz, Müdafaai Hukuk Cemiyeti’nin, Erzurum ve Sivas Kongreleri’nin, Amasya Görüşmesi Protokolleri’nin, Misakı Millî’nin Kürt meselesine ilişkin anayasal çözümlerinin üstü örtülmüştür. İlgili belgeler makaslanmış veya değiştirilmiştir. Bu kitapta, Millî Mücadele’nin ve anayasa tarihimizin üzerindeki örtü kaldırılmakta, çok sayıda yeni belge asıllarına uygun olarak sunulmaktadır.
1. Basım: Kasım 1999
2. Basım: Aralık 1999
Sayfa: 432


Lenin Stalin Mao’nun Türkiye Yazıları 
Bu kitap, Lenin, Mao ve Dimitrov’un 20. yüzyıl başlarından 1960 yılına kadar Türkiye üzerine yazdıklarını ve söylediklerini bir araya getiriyor. Doğu Perinçek ayrıca kitabın başına, Marksist önderlerin yazdıklarını ve söylediklerini bir araya getiriyor. Doğu Perinçek ayrıca kitabın başına, Marksist önderlerin yazdıklarını bir sisteme sokarak onlara göre bir Özet Türkiye Tarihi ekledi. 20. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu’nun despotik ve yarı-sömürge karakteri 1908 Jön Türk devriminin niteliği, zaafları, sorunları ve bıraktığı miras.
1. Basım: Mart 1977, Aydınlık Yayınları
3. Basım: Şubat 1991
Sayfa: 216


Anayasa ve Partiler Rejimi 
Doğu Perinçek, liberal demokrasiden partiler demokrasisine geçiş; Osmanlı Devleti’nde, tek partili ve çok partili Cumhuriyet dönemlerinde, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 sonrasında partilerin gelişimi ve hukuki rejimleri; partilerdeki oligarşik eğilimler, parti içi demokrasi; siyasi partilerin yasaklanması; parti yöneticilerinin ceza sorumluluğu gibi konuları ülkemizin sosyo-politik gelişmesine merak duyan herkesi, siyasetçileri, her kadameden parti yöneticilerini, parti üyelerini ve hukukçuları ilgilendiren yönleriyle yabancı ve yerli doktrinle birlikte ülkemiz siyaset ve yargı pratiğinin geniş kaynakları ve değerlendirerek inceliyor ve tartışıyor.
1. Basım: 1968
3. Basım: Kasım 1985
Sayfa: 430


Çiller Özel Örgütü 
İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çiller Özel Örgütü’nün suçlarını kanıtlayan dosyayı, 3 Ekim 1996 günü TBMM Başkanlığı’na, 18 Ekim 1996 günü ise Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e sundu. Bu dosyada yer alan bilgilerin doğruluğu 3 Kasım’da gerçekleşen Susurluk olayıyla ortaya çıktı. Kitabın ilk bölümü, bu dosyanın tamamını kapsamaktadır. Sonraki üç bölüm ise, birinci bölümdeki bilgilerle birlikte, “TBMM Susurluk Komisyonu”nun Perinçek’ten talebi üzerine 12 Aralık’ta Komisyon’a verilen dosyada yer alan belge ve bilgilerin tamamıdır.
1. Basım: Aralık 1996
6. Basım: Kasım 1997
Sayfa: 392


28 Şubat ve Ordu 
Bu kitap, 28 Şubat sürecinin kilometre taşlarını belirliyor ve tahlil ediyor. 28 Şubat ne zaman ve nerede başladı?.. Çelik Harekâtı… 1996 Eylül’ünde ne oldu?.. Eşref Bitlis’in çözüm planı… Susurluk-28 Şubat ilişkisi… 28 Şubat’ın yükseliş süreci… İrticayı gereğinde askerî güç kullanarak tasfiye kararı… Genelkurmay’ın Milli Askeri Stratejik Konsepti (MASK)… Çevik Bir’in “Batı için güvenlik üretimi”ndeki yeri… 28 Şubat’ın kritik kararı: Fethullah Hoca… 28 Şubat’ı “Bin Yıl Sürdürme” kararlılığı… Ulus devlet ve ulusal ordunun tunç yasası… 28 Şubat’ın yaptıkları ve henüz yapamadıkları… İkili iktidar durumu ve 28 Şubat’ı hükümetine kavuşturmak… III. Meşrutiyet’ten Devrimci Cumhuriyet’e…
1. Basım: Nisan 2000
Sayfa: 296


Bir Devlet Operasyonu 
Bir devlet operasyonun belgelerle hikâyesi. Basın ve televizyonlar, operasyon yürütülürken suçlamaları kampanya halinde verdi. Ancak operasyonda kullanılan “belgelerin” düzmece olduğu, bilirkişi ve ekspertiz raporlarıyla kanıtlanınca, Cumhuriyet ve Aydınlık dışındaki basın, MİT’in talimatı gereği gerçeği gizlediler. Operasyonun arkasında kimler, hangi güçler var? Amaçları neydi, kimleri kullandılar? MİT, polis, savcılııklar, mahkemeler hangi rolü oynadı? Operasyonun psikolojik savaş boyutu. Demirel, Tansu ve Özer Çiller, Mesut Yılmaz, Mehmet Eymüş, Mehmet Ağar, Korkut Eken, Korkut Özül, Fethullahçıılar, şeriatçı basın, İbrahim Şahin, Nuh Mete Yüksel ve devlet içine yuvalanmış CIA’cı ekip ile Susurluk’un “sol” maskeli tetikçileri ve başkalarıı operasyonun neresinde?
1. Basım: Mart 1999
Sayfa: 184


Avrasya Seçeneği Türkiye İçin Bağımsız Dış Politika 
Direnen Coğrafya: Avrasya… Yeni Dünya Düzeni ve Dış Politika Seçeneği… Pasifik Yüzyılına Girerken… Parçalayanlar ve Parçalananlar… Çin Etkeni… Doğu Türkistan, Kürdistan, Hırvatistan, Çeçenistan, Bosna-Hersek vb… Yugoslavya’nın Sevr’i ve Türkiye’nin Sevr’i… Avrupa Gümrük Birliği… Avrupa Kapısındaki Kan… Avrupa Hesabı Kıbrıs’tan Döner… Kıbrıs’ta Çözüm… Mehmetçiğin Kanını Pazarlama Kumpanyası… Mustafa Kemal’den “Kafkas Seddi” Dersi… Çeçenistan ve Azerbaycan’da ABD Taşeronluğu… Azerbaycan ve Özbekistan’a Darbe İhracatçılığı… Hazır Petrol Boru Hattı… Sincian-Uygur Provokasyonu… Türkiye, Körfez Savaşı’ndaki Yerini Sorguluyor… Sevr’in Sonrası… ABD-İsrail Ekseni ve PKK… Körfez Savaşı’nın İkinci Raundu… Genelkurmay Raporlarına Göre ABD’nin Türkiye Himayesinde Kürdistan Projesi… Türkiye’den Korkuyorlar… Batı’dan Özgürlük Gelir mi?..
1. Basım: Ekim 1996
Sayfa: 144


Stalin’den Gorbaçov’a 
Gorbaçov nereye gidiyor? Sovyet İmparatorluğu parçalanıyor mu? Sovyetler Birliği’nin önündeki seçenekler: Piyasa mı kazanacak, yoksa işçi devrimi mi geliyor? Ekim devriminin ülkesi, hangi süreçlerden geçerek bugünlere geldi? Bu açıdan 1930’ların, 50’lerin ve 80’lerin kritik olduğu görülüyor.
Perinçek, bu kitabında Sovyetler Birliği’nin dününü ve yarınını anlayabilmek için, saflaşmaları, bu saflaşmaların tarih içindeki bağlantılarını, süreklilik ve kopuşları tahlil ediyor ve şöyle diyor: “Bu kitapta yer alan her satırı yazarken bana baktığınıı hissettiğim insan, işte bu kitabın kapağıında size de bakan, o ‘yasaklı adam’dır. Bilimsel Sosyalizmin birikimini aşmak isteyenler de, Bilimsel Sosyalizmi yıkmak isteyenler de, işte Stalin eleştirisiyle başlamak zorundalar.”
1. Basım: Ocak 1990
3. Basım: Ağustos 1991
Sayfa: 276


ÖDP’nin Kimliği
(Neoliberal “Solculuğun” Eleştirisi ve
Sosyalist Program-Siyaset) 

Bu kitap, ÖDP eleştirisiyle sınırlı değildir; Neoliberalizmin ve soldaki yansıması olan “Yeni Solculuğun” eleştirisidir. ÖDP, bugün var, yarın yok. Ancak neoliberalizm, emperyalizmin ideolojik-siyasal akımı olarak, yaşadığımız çağ boyunca insanlığıın belası olmaya devam edecektir. Bu kitap, yalnızca eleştiri değildir. İktidar, parti, sınıfsal yöneliş, mülkiyet, toplumsal-ekonomik sistem, dünya sistemi, enternasyonalizm ve vatan, Kürt sorunu, din ve laiklik, sınıfsal mevzilenme, ideoloji ve kültür konularında neoliberal “solculuğun” eleştirisi temelinde, bilimsel sosyalizmin teori, program ve stratejisi açıklanmıştır.
1. Basım: Ekim 1998
2. Basım: Kasım 1998
3. Basım: Aralık 1998
Sayfa: 160


Abdullah Öcalan İle Görüşme 
Doğu Perinçek’in PKK Genel Sekreteri Abdullah Öcalan ile 23-25 Eylü 1989 günleri yaptığı görüşme, 2000’e Doğru dergisinin 1989 yılı 42.-46. sayılarında ve Saçak dergisinin 70. sayısında yayıımlanmıştı. Açılan dava, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 27.6.1990 tarih ve 1990/148 sayılı kararıyla AKLANMa ile sonuçlandı.
Abdullah Öcalan’ı yaratan etkenler: Çocukluğu, eğitimi, öğretmenleri, niçin subay olamadı, düşünsel gelişmesi… PKK’nin doğuşu, gerilla hareketi ve eylem çizgisi… Tarih boyunca Türk-Kürt ilişkileri… Türklerde Ordu-Paşa kültü… Partiler ve politikacılar… Siyasal çözüm… ABD, Avrupa Sovyetler Birliği, Sevr, Lozan… PKK içinde demokrasi ve şiddet… Halka, hükümete, muhalefete ve Sola mesajlar…
1. Basım: Ekim 1990
5. Basım: Ekim 1991
Sayfa: 152


Aydın ve Kültür 
Bu kitapta aydın kavramının nesnelliği, aydının doğuşu, ilk aydınlar: enbiya ve evliya, aydının yapıtaşları: ideoloji ve işlev, aydın ile kafa emekçisi farkı, hâkim sınıf aydınının “asil yalanları”, devrimci sınıf-devrimci aydın, kitle hareketi-aydın diyalektiği, “bağımsız” ve “özerk aydın”, örgütlenme ve aydın, aydın metafizikleri: düşüncenin, aklın ve kültürün idealleştirilmesi. Kültür ve uygarlık nedir, sınıfsal karakterleri, ulusal kültür-uluslararası kültür, kabile kültürünün, feodal ve kapitalist kültürün evrenselliği, ulusun ve Türk ulusunun yaratıcısı, ulus kurgusundaki gerçeklik ve yanılsama, ulusun mayasındaki ruh, yabancı kültürün yerlileşmesi, küreselleşme ve işçi sınıfının uluslararası kültürü vb. konular ele alınıyor.
1. Basım: Nisan 1996
Sayfa: 120


Parti ve Sanat 
Sanat ve Sosyo-Ekonomik İlişkiler… Sanatçının Sınıf Mücadelesindeki Konumu… Parti ve Sanat… Sanatın ve Sanatçının Özgürlüğü… Destanlar Döneminden Yakın Tarihimize… Somut Örneklerle Toplum ve Şiir… Nâzım Hikmet’in İki Güneşi… Cemal Süreyya Şiirinin Kaynakları… Erkan Yücel’in Uçurtmaları… Ruhi Su’nun Bıraktığı İz… Yılmaz Güney’in Denetlenemeyen “Umut”u… Ayla Kutlu’dan Kadına Özgü Acının Romanı… Suzanne Brogger’in ve İnci Aral’ın Kadınları… Victor Hugo Duygusallığının Gerçekle Savaşı… Brecht’in 21. Yüzyıla Açılan Penceresi…
1. Basım: 1992
Genişletilmiş 2. Basım: Eylül 1995
Sayfa: 240


Eşcinsellik ve Yabancılaşma 
Doğu Perinçek, bu kitapta toplumsal ve kültürel kökenli eşcinselliği inceliyor.Eşitlikçi ilkel toplumda, Çin, Mezopotamya, İran ve Anadolu’nun sınıflı toplumunda,köleci Yunan ve Roma’da, Ortadoğu’nun kulluk sisteminde eşcinselliğin sınıfsal ve ideolojik kökenleri…Cinsler arası eşitsizlik ve eşcinsellik… Kadın, zihinsel üretim ve eşcinsellik… Çürüyen kapitalizm ve eşcinsellik… 12 Eylül patlaması… Sokak çocuğunun “cinsel tercih özgürlüğü”… Sistem sanatçısının ve yazarının işlevi… Toplumsal çöküş ve eşcinsellik… İnsanın kendi türünün üretimine yabancılaşması… Biyolojik eşe yabancılaşma… Cinsel aşk ve doğa… Cinsel aşkın zihinsel ve duygusal cephesi… Eşcinsellik, özgürlük ve mutluluk sorunu… Perinçek’in tezlerine eleştiriler ve yanıtları…
1. Basım: Nisan 2000
Sayfa: 80


Karen Fogg’un E-Postalları 
Karen Fogg’un e-posta yazışmaları, AB-Türkiye ilişkilerinin röntgenini veriyor. AB’nin Stratejik Hedefi: “Türk Devletinin ve Tarihinin Hakkından Gelmek”… Kültürel Görev: “Türkiye Gençliğinin Milli Kimliğini Tahrip Etmek”… Siyasal Görevler: Kıbrıs, Ege, Diyarbakır Merkezli Beylik vb… Kullanılacak Kuvvetler: “Uyuyan Güzeller”… Tecrit Edilecek Kuvvetler: “Uyuyan Köpekler”… Örgütlenme: Karen Fogg Şebekesi… Eylem Biçimi: Uslu Muhalefetten Toplumsal Patlamalara… Örgütlenme ve Çalışma Biçimi: Gizli, Sinsi, Şifreli, Kodlu… Karen Fogg’u Kimler, Nasıl Savundu?.. Milli Güçler İle Atlantikçiler Arasında Büyük Mücadele… Avrupa Birliği Kapısındaki Türkiye… Karen Fogg’un E-postalarından Seçmeler…
1. Basım: Nisan 2002
Sayfa: 176


Mafyokrasi
(Emperyalist-Kapitalist Sistemin Mafyalaşması ve Türkiye) 

Elinizdeki kitap, emperyalist-kapitalist sistemin mafyalaşması üzerine on yıllık bir araştırma ve çabanın ürünü. Doğu Perinçek, “Hangi çağdayız? İnsanlık kapitalizmin ya da ‘Modernizmin’ ötesine mi geçti? Söylendiği gibi, gerçekten ‘Bilgi çağı’ diye bir zamana mı geldik? Yoksa emperyalizm çağının son demlerini mi yaşıyoruz?” temel sorularına net yanıtlar veriyor: “Lenin’in kapitalizmin son aşaması dediği emperyalizmin üretimle ve insanla çelişmesi, bir çözüm noktasına ilerlemektedir. Mafyalaşma, kapitalizmin son aşaması olan emperyalizm döneminin son aşamasıdır. Yani: son aşamanın son aşaması!” Kitapta, sistemin mafyalaşması bütün yönleriyle inceleniyor.Orta Asya Uygarlığı 
Elinizdeki kitap, Türk adının kökenindeki uygarlık devrimi, Orta Asya’ da para ve devlet, Turfan’ daki uygarlık harikası Karız kanalları, Kaşgarlı Mahmut, Osmanlı’ya kalan Orta asya uygarlık mirası ve Türklerin uygarlık mayası konularının incelendiği 6 bölümden oluşuyor.
1. basım: Nisan 2005
126 sayfa

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir