Doğu Perinçek

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Osmanlıları, Anadolu’daki diğer Türklerden ayırarak Selçuk mirası ve Bizansla olan bağlarını tamamen inkar ederek tahlil etmeye imkân yoktur. Marksist tarih anlayışı, bir devletin gelişimini tek yönlü izahlarla açıklayamaz. Çevre ve özellikle coğrafî şartların da...

Doğu Perinçek

Beylikler’de Feodalite

Moğolların Kösedağ zaferinden (1243) sonra Selçuklular Mo­ğol vesayeti altına girdiler ve haraca bağlandılar. İlhanlı Hanı Anadolu’da vergi toplama işini dört kişiye verdi ve bunlara 3 600 000 dirhem toplamak mükellefiyetini yükledi. Toplanan vergilerin yukarıda...

Doğu Perinçek

Ahilik ve Feodalite

Ahilik zenaatkârların örgütlenmesi ve ideolojisidir. Ahiler, beraber yaşayan ve birlikte zenaatla uğraşan gençlerdir. Ortaklaşa evleri vardı ve bütün masrafları müşterek kasadan görülürdü. Ahilikte üçlü bir mertebe ile karşılaşıyoruz: Yiğit, Ahî ve Şeyh. Feodal atmosfer...

Doğu Perinçek

Osmanlı Feodalitesinde İç ve Dış Krizler

1185 ve 1187 seneleri arasında kuvvetli bir Türkmen akımı var. Göçebelerin çoğalması anti-feodal reaksiyonu güçlendirmesi bakımından önemli. Göçebelerin anti-feodal reaksiyonu karşısında aristokrasinin ideolojisini ifade eden tarikatlar var. Daima egemen aristokrat sı­ nıfla beraber olan...

Doğu Perinçek

Konya Sultanlığında devlet ve toplum

Selçuklu hanedanı Anadolu’yu, Suriye ve Irak’taki İslam emirlikleri ile kültürel ve siyasal bakımlardan rekâbet edecek bir ülke haline getirmek istiyordu. Askerî ve sivil yönetim Büyük Selçuklu örneğine göre kurulmuştu. Devlet, Sultanın aile mülkü sayılıyordu....

Doğu Perinçek

Selçuklu Feodalizmi

Selçukların Bizans’ın doğu sınırını tehdit ettikleri sırada tabakalaşma süreci, sınıf egemenliği şeklinde tamamlanmıştı. Ermeni ve Gürcü kaynakları 1020 yıllarında Azerbeycan’ın göçebeleştirildiğini, tarım topraklarının otlaklara çevrildiğini, şehirlerin yıkıldığını ve binlerce insanın öldürüldüğünü yazıyorlar. Oğuzların şehir...

Doğu Perinçek

Anadolu Öncesi Türk Toplumları

XI. yüzyılda Türklerin Ön Asya’ya girişi bir kavimler göçüydü. Bu hareket, daha önceki devirlerdeki Cermen, Slav ve Arap göçlerini andırmaktadır. VIII. yüzyılın sonlarından beri Türk göçebeleri Siri Derya nehri civarında bir tribüler birliği meydana...

Doğu Perinçek

Werner’e Göre Osmanlı Feodalitesi

Son zamanlarda Türkiye’de tarihimizin sistemli bir şekilde tahlili çabalarının bir hayli arttığını görüyoruz. Bu çalışmaların çok önemli bir özelliği, tarihi bir olaylar yığını olarak görmemesidir. Bu yazıda Türk toplumunun gelişiminin bilimsel olarak tahlili ile...